Skip to main content
děti ve škole

10 alternativních základních škol a programů neboli škola základ života

Máte doma předškoláčka a přemýšlíte, na jakou školu ho zapíšete? Vaše „spádová“ škola není to pravé ořechové? Nebo zvažujete alternativní školu?

Důvody, proč nedat své dítko do školy za rohem, můžou být různé. Při výběru školy je potřeba přemýšlet jak šachista, ideálně několik kroků dopředu. Ne každá alternativní škola má i druhý stupeň, ne každá klasická škola s učitelem stojícím před lavicí musí být špatná.

Alternativní školy předávají učivo formou hry, diskuse. Podporují přirozenou touhu poznávat nové věci. Důraz kladou na přátelský vztah mezi učitelem a dítětem. Podporují děti ve spoluúčasti na rozhodování. A v neposlední řadě většina takových základních škol dává slovní hodnocení. Ale je toho víc. Každá alternativa má své jedinečné zaměření.

Montessori

Montessori pedagogika je založená na samostatnosti a zodpovědnosti dítěte. S čím se při tomto vzdělávání rozhodně NEsetkáte? S napomínáním a autoritativním přístupem. A naopak, co je základem? Učitel je průvodce dítěte, učební materiály a pomůcky jsou přizpůsobené věku a psychickému vývoji dítěte. Chyby jsou chápané, jako podnět k dalšímu procvičování učiva. Buduje se se v dětech nezávislost na pochvalách. Výuka probíhá ve věkově smíšených třídách.

Waldorfská škola

Základní charakteristikou této školy je přístup k člověku. Cílem je, aby člověk byl připraven na život po stránce znalostní, sociální a byla rozvinuta tvůrčí schopnost. Učitel vede dítě k tomu, aby převzalo výchovu sebe sama. Jaké jsou hlavní odlišnosti od běžných základních škol? Nepoužívají se učebnice ani slovní hodnocení. Důraz je kladen na umělecké předměty a řemeslné činnosti, je pomalejší výuka čtení a psaní. Vyučuje se prožitkem a memoruje se rytmem.

Scioškola

Chcete, aby škola respektovala individualitu vašeho dítěte? Tak to podporuje ScioŠkola. Rozvíjí dovednosti a schopnosti, které budou děti v životě potřebovat. Připravuje děti na život ve stále se měnícím světě. Podporuje emoční inteligenci, týmovou práci a kreativitu. Respektují zde přirozené tempo dítěte. Procesem výuky je vede průvodce, který dává zpětnou vazbu. Děti se do školy těší, protože je přátelská a rozvíjející.

Domácí/individuální vzdělávání

Maminka s dcerou se učí

Forma vzdělávání dětí doma je rovnocennou formou plnění školní docházky. Legislativně je možné se registrovat na jakékoli základní škole. Jelikož jsou školy k této alternativně různě vstřícné, vyplatí se vybrat takovou, která tuto formu podporuje. Podmínkou je docházet pak do této školy na přezkušování a také hodnoceni. Vzdělávající rodič musí mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a v případně 2. stupně vzdělání vysokoškolské. Dítě nemusí být doma testované ani známkované. Díky každodenní práci rodič ví, co dítěti jde a co ne. Díky tomu se navazuje na učivo, které už dítě zvládlo. Učení tudíž zabere mnohem méně času než ve škole.

Daltonský plán

Daltonský plán není jediným systémem ve škole, ale je zařazen k tradičnímu školnímu systému. Díky daltonskému plánu se děti naučí zodpovědnosti a týmové práci. Děti dochází k poznání samostatně a tím si trvaleji upevní vědomosti. Není zde negativní hodnocení. Rozvíjí vlastní tvořivost. Co je hlavní myšlenkou daltonského plánu? Žák si sám určuje tempo výuky, rozhoduje se o svém výukovém programu. Hodně je to o vztahu mezi žákem a učitelem. Existuje mezi nimi úmluva o harmonogramu práce na určité období.

Jenský plán

S principem Jenského plánu se můžete setkat na pár školách v České republice. Jenský plán kombinuje čtyři hlavní formy vzdělávání. Rozhovor, práci, hru, slavnost. Den je zahájen rozhovorem, který je někdy spojený i se snídaní. Učitel a děti mezi sebou mluví o uplynulém víkendu, týdnu či tématech, která zrovna děti zajímají. Při práci jsou děti vedené k samostatnosti, respektu a spolupráci. Hra je součástí výuky, volného času a přestávek. Podporuje se tak u dětí paměť a pozornost. Slavnost slouží k setkání učitele s žáky, kteří zpívají, gratulují dětem k narozeninám…. Děti sestavují dramatické scénky, kde uplatňují tvořivost a estetické cítění. Aby systém fungoval, jsou žáci vedeni k samostatnosti a odpovědnosti od samého počátku nástupu do školy.

Zdravá škola

Jedná se spíš o zásady, které má běžná škola zavedené do svého školního systému. Školy, dodržující tyto zásady, se vyznačují například těmito prvky. Pohyblivá délka vyučovacích hodin, netradiční uspořádání učebny, rodiče se mohou účastnit vyučování, o přestávkách je k dispozici tělocvična nebo hřiště, výuka zahrnuje zpracovávání projektů, svobodná tvůrčí práce. Cílem je, aby bylo vytvořeno prostředí plné pohody a probíhalo zdravé učení (smysluplnost, možnost výběru, spolupráce, motivující hodnocení, uvědomění se odpovědnosti za své konání…).

Lesní/přírodní škola

Výuka v přírodě

Vychází z konceptu lesních mateřských školek. V době vzniku tohoto článku je základních škol s tímto zaměřením jako šafránu. Co je žádoucím výsledkem? Dítě je motivované k celoživotnímu vzdělávání. Bude kompetentně zvládat a řešit životní situace dle svých schopností a sil. Dítě bude umět reflektovat konání sám sebe i druhých. Vnímat propojenost světa. Bude zvládat konstruktivní komunikaci a spolupráce s druhými lidmi. Bude se kriticky rozhodovat a posuzovat. Výuka probíhá část dne venku. Učební program je v blocích, které umožňují poznávání širších souvislostí a hlubší pochopení tématu.

Začít spolu

Jedná se o program, který byl nabídnut jako vzdělávací alternativa základním a mateřským školám, které o jeho realizaci projevily zájem. Dochází k přizpůsobení učebního stylu, aby nebylo rozhodující JAK, CO a KDY, ale PROČ, KOMU SLOUŽÍ a JAK UŽITEČNĚ. Zaměření je na individuální potřeby dítěte a možnost volby. Učí se formou hry a činností. Pomáhají k tomu centra aktivit ve třídě. Podporuje se aktivní účast rodin jako partnerů a protipředsudkové vzdělávání. V roce 1997 byl zahájen dlouhodobý výzkum na mateřských školách a 1. třídách s tímto programem. Jeho výsledky ukazují, že děti absolvující tento vzdělávací program, umí samostatně kriticky myslet a kreativně řešit problémy. Děti jsou samostatnější, neobávají se selhání.

Dobrá škola

V souvislosti se zaváděním vlastního vzdělávacího programu do základních škol se i v klasických základních školách využívají efektivnější metody výuky a hodnocení. Často inspirované některou výše uvedenou alternativní školou či programem. Tento typ škol se nazývá Dobrá škola. Je 10 znaků dobré školy: 1. nabízí vlastní programovou vizi, 2. rozvíjí příznivé klima školy, 3. zaměstnanci jsou si vědomi svého servisního postavení vůči dětem, 4. učitelé nabízejí co nejefektivnější metody, 5. funguje pozitivní motivace, 6. škola se snaží získat dobré finanční a materiální zdroje, 7. učitelé jsou kvalifikovaní odborně i lidsky, 8. nezamlčují se problémy, 9. škola je instituce, která se vyvíjí, 10. přitahuje k sobě inspirující jednotlivce a organizace.

Zaujala vás některá z metod? Důležité je zohlednit dostupnost školy. Děti se chtějí se svými spolužáky vídat i mimo školu. Když je škola a spolužáci daleko, může dojít k těžšímu začlenění do kolektivu. V současné době i klasické státní školy mají dobrou úroveň a snaží se o to, aby se děti do školy těšily.

Ať se rozhodnete pro základní školu klasickou nebo alternativní, bude vaše dítko muset absolvovat zápis do první třídy, který probíhá obvykle dubnu. V chystaném článku o zápisech na základních školách se dočtete, jak budoucího prvňáčka připravit.

Napište do komentářů, podle čeho jste vybírali základní školu vy. Co bylo pro vás důležité?

TIP: Na co se při výběru základních škol zaměřit a na co se ptát? Na tyto otázky najdete odpověď v článku 8 kritérií pro výběr základní školy >>

Zdroj:

Portál Atlas školství >> https://www.atlasskolstvi.cz/zakladni-skoly

Alternativní školy >> http://www.alternativniskoly.cz/

Inovativní vzdělávání >> http://www.inovativnivzdelavani.cz/mapa-inspirativnich-skol2/

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *